การทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การทำงานของคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีกระแสไฟฟ้าที่ทำให้คิมพิวเตอร์ทำงานได้แล้วนั้น ยังมีโปรแกรมเป็นตัวเชื่อมระหว่าง hardware กับ user การทำงานของโปรแกรมนั้น เมื่อป้อนคำสั่งเข้าไป compiler จะแปลงเป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) ซึ่งเป็นเลขฐานสอง ภายหลังมีการพัฒนาภาษาโปรแกรม โดยเริ่มจากภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) เป็นภาษาระดับต่ำ (Low-level Language) จนพัฒนาภาษาให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขี้น จนเป็นภาษาโปรแกรมที่เราใช้กัน คือ ภาษาระดับสูง (High-level Language) เช่น C , C++ ,C# , JAVA , PHP , Pascal เป็นต้น

Last updated