MikkiCoding
Search…
Function
มี syntax การเขียนดังนี้
1
def fn_name(input):
2
3
4
return output
Copied!
เรามีวิธีง่ายๆ นั่นคือ การนำโปรแกรมตัดเกรดของเรามาใส่ในฟังก์ชั่น โดยมี input คือ คะแนนของนักเรียนในวิชาการเรียน python พื้นฐาน และ คืนค่าเป็นเกรดของนักเรียน
1
def python_grade(score)
2
# ใส่โปรแกรมตัดเกรดของเราลงไป
3
if (score == 100):
4
grade = "A+"
5
elif ((score >= 80) and (score < 100)):
6
grade = "A"
7
elif ((score >= 70) and (score < 80)):
8
grade = "B"
9
elif ((score >= 60) and (score < 70)):
10
grade = "C"
11
elif ((score >= 50) and (score < 60)):
12
grade = "D"
13
else:
14
grade = "F"
15
return grade
Copied!
การเรียกใช้งาน เป็นดังนี้ python_grade(78)
ถ้าต้องการแสดงผล สามารถใส่ print ครอบไว้ได้ print(python_grade(78))
Copy link
Edit on GitHub