Function

มี syntax การเขียนดังนี้

def fn_name(input):


  return output

เรามีวิธีง่ายๆ นั่นคือ การนำโปรแกรมตัดเกรดของเรามาใส่ในฟังก์ชั่น โดยมี input คือ คะแนนของนักเรียนในวิชาการเรียน python พื้นฐาน และ คืนค่าเป็นเกรดของนักเรียน

def python_grade(score)
 # ใส่โปรแกรมตัดเกรดของเราลงไป
 if (score == 100):
  grade = "A+"
 elif ((score >= 80) and (score < 100)):
  grade = "A"
 elif ((score >= 70) and (score < 80)):
  grade = "B"
 elif ((score >= 60) and (score < 70)):
  grade = "C"
 elif ((score >= 50) and (score < 60)):
  grade = "D"
 else:
  grade = "F"
 return grade

การเรียกใช้งาน เป็นดังนี้ python_grade(78)

ถ้าต้องการแสดงผล สามารถใส่ print ครอบไว้ได้ print(python_grade(78))

Last updated