MikkiCoding
Search
K
Comment on page

Function

มี syntax การเขียนดังนี้
def fn_name(input):
return output
เรามีวิธีง่ายๆ นั่นคือ การนำโปรแกรมตัดเกรดของเรามาใส่ในฟังก์ชั่น โดยมี input คือ คะแนนของนักเรียนในวิชาการเรียน python พื้นฐาน และ คืนค่าเป็นเกรดของนักเรียน
def python_grade(score)
# ใส่โปรแกรมตัดเกรดของเราลงไป
if (score == 100):
grade = "A+"
elif ((score >= 80) and (score < 100)):
grade = "A"
elif ((score >= 70) and (score < 80)):
grade = "B"
elif ((score >= 60) and (score < 70)):
grade = "C"
elif ((score >= 50) and (score < 60)):
grade = "D"
else:
grade = "F"
return grade
การเรียกใช้งาน เป็นดังนี้ python_grade(78)
ถ้าต้องการแสดงผล สามารถใส่ print ครอบไว้ได้ print(python_grade(78))