MikkiCoding
Search
K
Comment on page

Flowchart

คือ การเขียนขั้นตอนของการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปเขียนโปรแกรมต่อไป มีการเขียน algorithm อยู่ 2 ลักษณะ คือ
  1. 1.
    การเขียนซูโดโค้ด (Pseudocodes) : เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
  2. 2.
    การเขียนผังงาน (Flowchart) : เป็นแผนงานที่ใช้อธิบายการทำงานของโปรแกรม โดยใช้แผนภาพอธิบาย เพื่อศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้ง่าย การเขียนผังงานแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  • ผังงานระบบ (System Flowchart) : แสดงการทำงานภายในระบบ แต่ไม่ได้แสดงคำสั่งที่ใช่ในโปรแกรม
  • ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) : เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรม แสดงคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม จึงสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้
ที่นิยมเขียนกัน จะใช้มาตรฐานของ ANSI (American National Standards Institute) เช่น